• 1.

  Di Dong, Shouping Zhu, Chenghu Qin, Varsha Kumar, Jens V. Stein, Stephan Oehler, Charalambos Savakis, Jie Tian, Jorge Ripoll. Automated recovery of the center of rotation in optical projection tomography in the presence of scattering. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2013; 17(1): 198-204. (SCI IF: 2.493) (2014年更名为IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics) (SCI IF: 5.223)

 • 2.

  Jian Zheng, Jie Tian*, Kexin Deng, Xiaoqian Dai, Xing Zhang, Min Xu. Salient feature region: a new method for retinal image registration. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. 2011; 15(2): 221-232. (SCI IF: 2.493) (2014年更名为IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics) (SCI IF: 5.223)

 • 3.

  Yu An, Jie Liu*, Guanglei Zhang, Jinzuo Ye, Yang Du, Yamin Mao, Chongwei Chi*, Jie Tian*. A novel region reconstruction method for fluorescence molecular tomography. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2015; 62 (7): 1818-1826. (SCI IF: 4.424)

 • 4.

  Wei Mu, Zhen Chen, Wei Shen, Feng Yang, Ying Liang, Ruwei Dai, Ning Wu*, Jie Tian*. A segmentation algorithm for quantitative analysis of heterogeneous tumors of the cervix with F-18-FDG PET/CT. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2015; 62 (10): 2465-2479. (SCI IF: 4.424)

 • 5.

  Ping Wu, Yifang Hu, Kun Wang, Jie Tian*. Bioluminescence tomography by an iterative reweighted l2-norm optimization. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2014; 61 (1): 189-196. (SCI IF: 4.424)

 • 6.

  Dongdong Yu, Feng Yang, Caiyun Yang, Chengcai Leng, Jian Cao, Yining Wang, Jie Tian*. Fast rotation-free feature-based image registration using improved N-SIFT and GMM-based parallel optimization. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2016; 63 (8): 1653-1664. (SCI IF: 4.424)

 • 7.

  Xing Zhang, Jie Tian*, Kexin Deng, Yongfang Wu, Xiuli Li. Automatic liver segmentation using a statistical shape model with optimal surface detection. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2010; 57 (10): 2622-2626. (SCI IF: 4.424)

 • 8.

  Jian Chen, Jie Tian*, Noah Lee, Jian Zheng, R. Theodore Smith, Andrew Laine. A partial intensity invariant feature descriptor for multimodal retinal image registration. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2010; 57 (7): 1707-1718. (SCI IF: 4.424)

 • 9.

  Dong Han, Jie Tian*, Kai Liu, Jinchao Feng, Bo Zhang, Xibo Ma, Chenghu Qin. Sparsity-promoting tomographic fluorescence imaging with simplified spherical harmonics approximation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2010; 57 (10): 2564-2567. (SCI IF: 4.424)

 • 10.

  Junting Liu, Duofang Chen, Xiangsi Li, Xiaopeng Ma, Haichao Chen, Weiwei Fan, Fu Wang, Xiaochao Qu, Jimin Liang, Feng Cao, Jie Tian*. In vivo quantitative reconstruction studies of bioluminescence tomography: effects of peak-wavelength shift and model deviation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2010; 57(10): 2579-2582. (SCI IF: 4.424)