• 1.

  Lijia Jing#, Jiyun Shi#, Di Fan, Yaqian Li, Renfa Liu, Zhifei Dai*, Fan Wang*, Jie Tian*. 177Lu labeled cerasomes encapsulating indocyanine green for cancer theranostics. ACS Applied Materials and Interfaces. 2015; 7(39): 22095-22105. (SCI IF:8.758)

 • 2.

  Han Deng#, Wenting Shang#, Guanhua Lu#, Pengyu Guo, Ting Ai, Chihua Fang* and Jie Tian*. Targeted and Multifunctional Technology for Identification between Hepatocellular Carcinoma and Liver Cirrhosis. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019. 11(16):14526-14537.(SCI IF 8.785)

 • 3.

  Dehui Xiang, Jie Tian*, Fei Yang, Qi Yang, Xing Zhang, Qingde Li, Xin Liu. Skeleton cuts-an efficient segmentation method for volume rendering. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2011; 17(9): 1295-1306. (SCI IF: 3.078)

 • 4.

  Fei Yang, Qingde Li, Dehui Xiang, Yong Cao, Jie Tian*. A versatile optical model for hybrid rendering of volume data. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2012; 18(6): 925-937. (SCI IF: 3.078)

 • 5.

  Sijia Wu*, Xiaoming Wu, Jie Tian, Xiaobo Zhou, Liyu Huang*.Predict FP2: A New Computational Model to Predict Fusion Peptide Domain in All Retroviruses. IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics. 2020; 17(5):1714-20.(SCI IF3.015)

 • 6.

  Xiaodong Yang, Syed Aziz Shah, Aifeng Ren, Dou Fan, Nan Zhao, Dongjian Cao, Fangming Hu, Massod Ur Rehman, Weigang Wang, Karen M. von Deneen, Jie Tian*. Detection of essential tremor at the s-band. IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine. 2018; 6:2000107.(SCI IF: 2.53)

 • 7.

  Dou Fan, Aifeng Ren, Nan Zhao, Daniyal Haider, Xiaodong Yang*,Jie Tian*. Small-Scale Perception in Medical Body Area Networks. IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine. 2019.6;7:2700211. (SCI IF:2.53)

 • 8.

  Xiaodong Yang, Dou Fan, Aifeng Ren, Nan Zhao, Zhiya Zhang, Daniyal Haider,Muhammad Bilal Khan, Jie Tian*.Non-Contact Early Warning of Shaking Palsy. IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.2019.31;7:1800408. (SCI IF:2.53)

 • 9.

  Jie Tian*, Jing Bai, Xiuping Yan, Shanglian Bao, Yinghui Li, Wei Liang, Xin Yang. Multimodality molecular imaging - improving image quality. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2008; 27(5): 48-57. (SCI IF: 2.727) (2014年更名为IEEE Pulse)

 • 10.

  Xiaoguang He, Jie Tian*, Liang Li, Yuliang He and Xin Yang. Modeling and analysis of local comprehensive minutia relation for fingerprint matching. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics--Part B: Cybernetics.2007;37(5):1204-1211.