• 1.

  Wei Mu, Zhe Chen, Xiaoqian Dai, Jie Tian*. Noninvasive estimation of the input function for dynamic mouse F-18-FDG MicroPET studies. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2013; 60 (11): 3103-3112. (SCI IF: 4.424)

 • 2.

  Shixin Jiang, Jie Liu*, Guanglei Zhang, Yu An, Hui Meng, Yuan Gao, Kun Wang*, Jie Tian*. Reconstruction of fluorescence molecular tomography via a fused lasso method based on group sparsity prior. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2019;66(5):1361-71. (SCI IF4.424)

 • 3.

  Hui Zhou#, Kun Wang#, Jie Tian*. Online Transfer Learning for Differential Diagnosis of Benign and Malignant Thyroid Nodules with Ultrasound Images. IEEE Transactions on Biomedical Engineering.. 2020 Feb 3.  doi: 10.1109/ TBME. 2020.2971065(SCI IF4.424)

 • 4.

  Lingxin Kong#, Yu An#, Qian Liang, Lin Yin, Yang Du*, Jie Tian*. Reconstruction for Fluorescence Molecular Tomography via Adaptive Group Orthogonal Matching Pursuit. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2020;67(9):2518-29. (SCI IF4.424)

 • 5.

  Lin Yin#, Kun Wang#, Tong Tong, Yu An, Hui Meng, Xin Yang, and Jie Tian*. Improved Block Sparse Bayesian Learning Method Using K-Nearest Neighbor Strategy for Accurate Tumor Morphology Reconstruction in Bioluminescence Tomography. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2020;67(7):2023-32. (SCI IF4.424)

 • 6.

  Shixin Jiang, Jie Liu*, Yu An, Yuan Gao, Hui Meng, Kun Wang*, and Jie Tian*. Fluorescence Molecular Tomography Based on Group Sparsity Priori for Morphological Reconstruction of Glioma. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2020 May; 67(5): 1429-1437.(SCI IF:4.424)

 • 7.

  Jinchao Feng#, Chenghu Qin#, Kebin Jia, Shouping Zhu, Xin Yang, Jie Tian*. Bioluminescence tomography imaging in vivo: recent advances. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2012; 18(4): 1394-1402. (SCI IF: 3.367)

 • 8.

  Chenghu Qin#, Jianghong Zhong#, Zhenhua Hu, Xin Yang, Jie Tian*. Recent advances in Cerenkov luminescence and tomography imaging. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2012; 18(3): 1084-1093. (SCI IF: 3.367)

 • 9.

  Fang Zeng#, Wei Qin#, Tingting Ma#, Jinbo Sun, Yong Tang, Kai Yuan, Ying Li, Jixin Liu, Xuguang Liu, Wenzhong Song, Lei Lan, Mailan Liu, Shuguang Yu, Xin Gao, Jie Tian*, Fanrong Liang*. Influence of acupuncture treatment on cerebral activity in functional dyspepsia patients and its relationship with efficacy. American Journal of Gastroenterology. 2012; 107(8): 1236-1247. (SCI IF:10.231)

 • 10.

  Guangyu Zhou#, Wei Qin#*, Fang Zeng#, Peng Liu#, Xuejuan Yang, Karen M. von Deneen, Qiyong Gong*, Fanrong Liang*, Jie Tian*. White-matter microstructural changes in functional dyspepsia: a diffusion tensor imaging study. American Journal of Gastroenterology. 2013; 108(2): 260-269. (SCI IF:10.231)