• 1.

  Yuan Tian#, Zhenyu Liu#, Zhenchao Tang#, Mingge Li, Xin Lou, Enqing Dong, Gang Liu, Yulin Wang, Yan Wang, Xiangbin Bian, Shihui Wei, Jie Tian* and Lin Ma*. Radiomics Analysis of DTI Data to Assess Vision Outcome After Intravenous Methylprednisolone Therapy in Neuromyelitis Optic Neuritis. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2019; 49(5): 1365-73(SCI IF:3.954)

 • 2.

  Gu-mu-yang Zhang#, Yu-qi Han#, Jing-wei Wei#, Ya-fei Qi, Dong-sheng Gu, Jing Lei, Wei-gang Yan, Yu Xiao, Hua-dan Xue, Feng Feng, Hao Sun, Zheng-yu Jin*, and Jie Tian*. Radiomics Based on MRI as a Biomarker to Guide Therapy by Predicting Upgrading of Prostate Cancer From Biopsy to Radical Prostatectomy. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2020; 52(4):1239-48(SCI IF:3.954)

 • 3.

  Jianghong Zhong, Jie Tian*, Xin Yang, Chenghu Qin. Whole-Body Cerenkov luminescence tomography with the finite element SP3 method. Annals of Biomedical Engineering. 2011; 39(6):1728-1735. (SCI IF: 3.324)

 • 4.

  Fanzhen Meng#,Jianxun Wang#,Shouping Zhu*,Jian Cheng,Jimin Liang,Jie Tian*. Comparison of GPU reconstruction based on different symmetries for dual-head PET. Medical Physics. 2019;46(6):2696-2708 (SCI IF:3.317)

 • 5.

  Siwen Wang#, Caizhen Feng#, Di Dong#, Hailin Li, Jing Zhou, Yingjiang Ye, Zaiyi Liu*, Jie Tian* and Yi Wang*. Preoperative computed tomography- guided disease-free survival prediction in gastric cancer: a multicenter radiomics study. Medical Physics. 2020;47(10):4862-4871 (SCI IF:3.317)

 • 6.

  Jingwei Wei#, Jin Cheng#, Dongsheng Gu, Fan Chai, Nan Hong, Yi Wang* and Jie Tian*.Deep learning-based radiomics predicts response to chemotherapy in colorectal liver metastases. Medical Physics. 2021;48(1): 513-522 (SCI IF:3.317)

 • 7.

  Dongmei Chen, Shouping Zhu, Huangjian Yi, Xianghan Zhang, Duofang Chen, Jimin Liang* and Jie Tian*.Cone Beam X-Ray Luminescence Computed Tomography: A Feasibility Study. Medical physics.2013;40(3): 031111:1-14.(SCI IF: 3.317)

 • 8.

  Yujie Lv, Jie Tian*, Wenxiang Cong, Ge Wang*, Wei Yang, Chenghu Qin, Min Xu. Spectrally resolved bioluminescence tomography with adaptive finite element analysis: methodology and simulation. Physics in Medicine and Biology. 2007; 52 (15): 4497-4512. (SCI IF:2.883)

 • 9.

  Guorui Yan, Jie Tian*, Shouping Zhu, Yakang Dai, Chenghu Qin. Fast cone-beam CT image reconstruction using GPU hardware. Journal of X-Ray Science and Technology. 2008; 16(4):225-234. (SCI IF: 1.381)

 • 10.

  Chengcai Leng, Jie Tian*. Mathematical method in optical molecular imaging. Science China Information Sciences. 2015;58(3):1-13. (SCI IF:3.304)