• 1.

  Shuo Wang#, Mu Zhou#, Zaiyi Liu, Zhenyu Liu, Dongsheng Gu, Yali Zang, Di Dong#, Olivier Gevaert#, Jie Tian*. Central focused convolutional neural networks: Developing a data-driven model for lung nodule segmentation. Medical Image Analysis. 2017;40:172-183.(SCI IF:11.148)

 • 2.

  Fei Liu#, Dan Liu#, Jie Tian#, Xiaoyan Xie, Xin Yang, and Kun Wang*. Cascaded one-shot deformable convolutional neural networks: Developing a deep learning model for respiratory motion estimation in ultrasound sequences. Medical Image Analysis. 2020; 65: 101793. (SCI IF:11.148)

 • 3.

  Fei Liu#, Kun Wang#, Dan Liu#, Xin Yang, and Jie Tian*. Deep Pyramid Local Attention Neural Network for Cardiac Structure Segmentation in Two-dimensional Echocardiography. Medical Image Analysis. 2021; 67: 101873. (SCI IF:11.148)

 • 4.

  Chenghu Qin#, Jinchao Feng#, Shouping Zhu#, Xibo Ma#, Jianghong Zhong, Ping Wu, Zhengyu Jin, Jie Tian*. Recent advances in bioluminescence tomography: methodology and system as well as application. Laser & Photonics Reviews. 2014; 8(1): 94-114. (SCI IF: 10.655)

 • 5.

  Yuan Gao#, Kun Wang#*,Yu An,Shixin Jiang,Hui Meng, and Jie Tian*.Nonmodel-based bioluminescence tomography using a machine- learning reconstruction strategy. Optica 2018;5(11):1451-1454 (SCI IF: 9.778)

 • 6.

  Tong Tong#, Wenhui Huang#, Kun Wang#, Zicong He, Lin Yin, Xin Yang, Shuixing Zhang, and Jie Tian*. Domain Transform Network for Photoacoustic Tomography from Limited-view and Sparsely Sampled Data. Photoacoustics. 2020.21;19:100190. doi: 10.1016/j.pacs.2020.100190.(SCI IF:5.87)

 • 7.

  Hengte Ke, Xiuli Yue, Jinrui Wang, Sen Xing, Qian Zhang, Zhifei Dai*, Jie Tian*, Shumin Wang, Yushen Jin. Gold nanoshelled liquid perfluorocarbon nanocapsules for combined dual modal Ultrasound/CT imaging and photothermal therapy of cancer. Small. 2014;10(6):1220-1227.(SCI IF:11. 459)

 • 8.

  Yonghua Zhan#, Fanrong Ai#, Feng Chen#, Hector F. Valdovinos, Hakan Orbay, Haiyan Sun, Jimin Liang, Todd E. Barnhart, Jie Tian*, Weibo Cai*. Intrinsically zirconium-89 labeled Gd2O2S: Eu nanoprobes for in vivo positron emission tomography and gamma-ray-induced radioluminescence imaging. Small. 2016;12(21):2872-2876.(SCI IF:11.459)

 • 9.

  Qiao Jiang#, Yuefeng Shi#, Qian Zhang, Na Li, Pengfei Zhan, Linlin Song,Luru Dai,Jie Tian,Yang Du*,Zhen Cheng*,Baoquan Ding*.A Self‐Assembled DNA Origami-Gold Nanorod Complex for Cancer Theranostics. Small.2015;11(38): 5134-5141.(SCI IF:11.459)

 • 10.

  Yang Du#, Xiaoli Liu#, Qian Liang#, Xing-Jie Liang*,and Jie Tian*. Optimization and Design of Magnetic Ferrite Nanoparticles with Uniform Tumor Distribution for Highly Sensitive MRI/MPI Performance and Improved Magnetic Hyperthermia Therapy. Nano Letters.2019;19(6): 3618- 3626(SCI IF:11.238)