• 1.

  Dong Peng#, Yang Du#, Yiwen Shi, Duo Mao, Xiaohua Jia, Hui Li, Yukun Zhu, Kun Wang*, Jie Tian*. Precise diagnosis in different scenarios using photoacoustic and fluorescence imaging with dual-modality nanoparticles. Nanoscale. 2016; 8(30):14480-14488. (SCI IF:6.895)

 • 2.

  Fu Wang*, Kai Yang, Zhe Wang, Ying Ma, J. Silvio Gutkind, Naoki Hida, Gang Niu, Jie Tian*. Combined image guided monitoring the pharmacokinetics of rapamycin loaded human serum albumin nanoparticles with a split luciferase reporter. Nanoscale. 2016;8(7):3991-4000. (SCI IF: 6.895)

 • 3.

  Hao Hu#, Lixin Gong#, Di Dong#, Liang Zhu, Min Wang, Jie He, Lei Shu, Yiling Cai, Shilun Cai, Wei Su, Yunshi Zhong, Cong Li, Yongbei Zhu, Mengjie Fang, Lianzhen Zhong, Xin Yang, Pinghong Zhou* and Jie Tian*. Identifying early gastric cancer under magnifying narrow-band images via deep learning: a multicenter study. Gastrointestinal Endoscopy, 2020; S0016-5107(20)35007-0 (SCI IF:6.89)

 • 4.

  Fan Zhang#, Lian-Zhen Zhong#, Xun Zhao, Di Dong, Ji-Jin Yao, Si-Yang Wang, Ye Liu, Ding Zhu, Yin Wang, Guo-Jie Wang, Yi-Ming Wang, Dan Li, Jiang Wei*, Jie Tian* and Hong Shan*.A deep-learning-based prognostic nomogram integrating microscopic digital pathology and macroscopic magnetic resonance images in nasopharyngeal carcinoma: a multi-cohort study. Therapeutic Advances in Medical Oncology. 2020.12. DOI: 10.1177/ 1758835920971416.(SCI IF:6.852)

 • 5.

  Di Dong#, Fan Zhang#, Lian-Zhen Zhong#, Meng-Jie Fang, Cheng-Long Huang, Ji-Jin Yao, Ying Sun, Jie Tian*, Jun Ma*,and Ling-Long Tang*. Development and validation of a novel MR imaging predictor of response to induction chemotherapy in locoregionally advanced nasopharyngeal cancer: a randomized controlled trial substudy (NCT01245959). BMC Medicine. 2019;17(1):190.doi: 10.1186/s12916-019-1422-6.(SCI IF:6.782)

 • 6.

  Kai Yuan*, Meng Zhao, Dahua Yu, Peter Manza, Nora D. Volkow, Gene-Jack Wang, Jie Tian. Striato-cortical tracts predict 12-h abstinence- induced lapse in smokers. Neuropsychopharmacology. 2018; 43(12): 2452- 2458.(SCI IF:6.544)