• 1.

  Yanyan Hu, Chongwei Chi, Shunhao Wang, Lingxiong Wang, Ping Liang, Fangyi Liu, Wenting Shang, Weiwei Wang, Fengrong Zhang, Shanshan Li, Heyun Shen, Xiaoling Yu*, Huiyu Liu*, Jie Tian*. A comparative study of clinical intervention and interventional photothermal therapy for pancreatic cancer. Advanced Materials. 2017; 29(33): 1700448. (SCI IF:30.849)

 • 2.

  Wang H#, Bian C#, Kong L, An Y, Du Y*, Tian J*. A Novel Adaptive Parameter Search Elastic Net Method for Fluorescent Molecular Tomography. IEEE Trans Med Imaging. 2021 May;40(5):1484-1498(SCI IF: 10.048)

 • 3.

  Yuan Gao#, Kun Wang#*, Shixin Jiang, Yuhao Liu, Ting Ai, Jie Tian*. Bioluminescence tomography based on gaussian weighted Laplace prior regularization for in vivo morphological imaging of glioma. IEEE Transactions on Medical Imaging.2017; 36 (11):2343-2354. (SCI IF: 10.048)

 • 4.

  Yu An, Jie Liu*, Guanglei Zhang, Shixin Jiang, Jinzuo Ye, Chongwei Chi*, Jie Tian*. Compactly supported radial basis function-based meshless method for photon propagation model of fluorescence molecular tomography. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2017; 36 (2): 366-373. (SCI IF: 10.048)

 • 5.

  Hongbo Guo, Xiaowei He*, Muhan Liu, Zeyu Zhang, Zhenhua Hu*, Jie Tian*. Weight multispectral reconstruction strategy for enhanced reconstruction accuracy and stability with Cerenkov luminescence tomography. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2017; 36 (6): 1337- 1346. (SCI IF: 10.048)

 • 6.

  Qingqi Hong*, Qingde Li, Jie Tian. Implicit reconstruction of vasculatures using bivariate piecewise algebraic splines. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2012; 31 (3): 543-553. (SCI IF: 10.048)

 • 7.

  Xiuli Li, Xinjian Chen, Jianhua Yao, Xing Zhang, Fei Yang, Jie Tian*. Automatic renal cortex segmentation using implicit shape registration and novel multiple surfaces graph search. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2012;31 (10): 1849-1860. (SCI IF: 10.048)

 • 8.

  Hongbo Liu, Kun Wang*, Dong Peng, Hui Li, Yukun Zhu, Shuang Zhang, Muhan Liu, Jie Tian*. Curve-driven-based acoustic inversion for photoacoustic tomography. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2016; 35 (12): 2546-2557. (SCI IF: 10.048)

 • 9.

  Jiangdian Song, Caiyun Yang*, Li Fan, Kun Wang, Feng Yang, Shiyuan Liu*, Jie Tian*. Lung lesion extraction using a toboggan based growing automatic segmentation approach. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2016;35 (1):337-353. (SCI IF: 10.048)

 • 10.

  Shuai Zhang#, Xibo Ma#*, Yi Wang, Meng Wu, Hui Meng, Wei Chai, Xiaojie Wang, Shoushui Wei*, Jie Tian*. Robust reconstruction of fluorescence molecular tomography based on sparsity adaptive correntropy matching pursuit method for stem cell distribution. IEEE Transactions on Medical Imaging.2018;37 (10):2176-2184. (SCI IF: 10.048)