• 1.

  Kelong Fan#*, Xiaohua Jia#, Meng Zhou#, Kun Wang, João Conde, Jiuyang He, Jie Tian*, Xiyun Yan*. Ferritin nanocarrier traverses the blood brain barrier and kills glioma. Acs Nano. 2018; 12(5): 4105-4115.(SCI IF:14.588)

 • 2.

  Ruichan Lv, Piaoping Yang*, Bo Hu, Jiating Xu, Wenting Shang, Jie Tian*. In situ growth strategy to integrate up-conversion nanoparticles with ultrasmall cus for photothermal theranostics. ACS Nano. 2017; 11(1): 1064-1072. (SCI IF:14.588)

 • 3.

  Ruirui Qiao#, Hongyu Qiao#, Yan Zhang, Yabin Wang, Chongwei Chi, Jie Tian, Lifang Zhang, Feng Cao*, Mingyuan Gao*. Molecular imaging of vulnerable atherosclerotic plaques in vivo with osteopontin-specific upconversion nanoprobes. ACS Nano. 2017; 11(2): 1816-1825. (SCI IF: 14. 588)

 • 4.

  Qian Zhang#, Qiao Jiang#, Na Li, Luru Dai, Qing Liu, Linlin Song, Jinye Wang, Yaqian Li, Jie Tian, Baoquan Ding*, Yang Du*. DNA origami as an in vivo drug delivery vehicle for cancer therapy. ACS Nano. 2014; 8(7): 6633-6643. (SCI IF:14.588)

 • 5.

  Xiaoli Liu#, Jianjun Zheng#, Wei Sun#, Xiao Zhao, Yao Li, Ningqiang Gong, Yanyun Wang, Xiaowei Ma, Tingbin Zhang, Ling-Yun Zhao, Yayi Hou, Zhibing Wu, Yang Du*, Haiming Fan*, Jie Tian* and Xing-Jie Liang*. Ferrimagnetic Vortex Nanoring-Mediated Mild Magnetic Hyperthermia Imparts Potent Immunological Effect for Treating Cancer Metastasis. ACS Nano. 2019;13(8):8811-8825(SCI IF:14.588)

 • 6.

  Qiyue Wang#, Xibo Ma#, Hongwei Liao, Zeyu Liang, Fangyuan Li, Jie Tian* and Daishun Ling*.Artificially Engineered Cubic Iron Oxide Nanoparticle as a High-Performance Magnetic Particle Imaging Tracer for Stem Cell Tracking. ACS Nano.2020;14(2):2053-2062(SCI IF:14.588)

 • 7.

  Yaqin Wang#, Wenting Shang#, Hongshan Zhong, Ting Luo, Meng Niu*, Ke Xu* and Jie Tian*.Tumor Vessel Targeted Self-Assemble Nanoparticles for Amplification and Prediction of the Embolization Effect in Hepatocellular Carcinoma. ACS Nano. 2020;14(11):14907-14918.(SCI IF:14.588)

 • 8.

  Tianjun Zhou#, Xiaolong Liang#, Peifeng Wang, Yueyang Hu, Yafei Qi, Yushen Jin, Yang Du*, Chihua Fang* and Jie Tian*.A Hepatocellular Carcinoma Targeting Nanostrategy with Hypoxia-Ameliorating and Photothermal Abilities that, Combined with Immunotherapy, Inhibits Metastasis and Recurrence. ACS Nano. 2020;14(10):12679-12696.(SCI IF: 14.588)

 • 9.

  Shuo Wang#, Jingyun Shi#, Zhaoxiang Ye#, Di Dong#, Dongdong Yu#, Mu Zhou#, Ying Liu, Olivier Gevaert, Kun Wang, Yongbei Zhu, Hongyu Zhou, Zhenyu Liu, Jie Tian*. Predicting EGFR mutation status in lung adenocarcinoma on CT image using deep learning. European Respiratory Journal. 2019;53(3):1800986.(SCI IF:12.339)

 • 10.

  Shuo Wang#, Yunfei Zha#, Weimin Li, Qingxia Wu, Xiaohu Li, Meng Niu, Meiyun Wang, Xiaoming Qiu, Hongjun Li, He Yu, Wei Gong, Yan Bai, Li Li, Yongbei Zhu, Liusu Wang* and Jie Tian*.A fully automatic deep learning system for COVID-19 diagnostic and prognostic analysis. European Respiratory Journal. 2020;56(2):2000775.(SCI IF:12.339)