• 1.

  Zhenyu Liu#, Xiaoyan Zhang#, Yanjie Shi#, Lin Wang, Haitao Zhu, Zhenchao Tang, Shuo Wang, Xiaoting Li, Jie Tian*, Yingshi Sun*. Radiomics analysis for evaluation of pathological complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer. Clinical Cancer Research. 2017; 23 (23): 7253-7262. (SCI IF:10.199)

 • 2.

  Jiangdian Song#, Jingyun Shi#, Di Dong#, Mengjie Fang, Wenzhao Zhong, Kun Wang, Ning Wu, Yanqi Huang, Zhenyu Liu, Yue Cheng, Yuncui Gan, Yongzhao Zhou, Ping Zhou, Bojiang Chen, Changhong Liang, Zaiyi Liu*, Weimin Li*, Jie Tian*. A new approach to predict progression-free survival in stage IV EGFR-mutant NSCLC patients with EGFR-TKI therapy. Clinical Cancer Research. 2018; 24 (15): 3583-3592. (SCI IF:10.199)

 • 3.

  Bin Zhang#, Jie Tian#, Di Dong#, Dongsheng Gu, Yuhao Dong, Lu Zhang, Zhouyang Lian, Jing Liu, Xiaoning Luo, Shufang Pei, Xiaokai Mo, Wenhui Huang, Fusheng Ouyang, Baoliang Guo, Long Liang, Wenbo Chen, Changhong Liang, Shuixing Zhang*. Radiomics features of multiparametric MRI as novel prognostic factors in advanced nasopharyngeal carcinoma. Clinical Cancer Research. 2017; 23 (15): 4259-4269. (SCI IF:10.199)

 • 4.

  Zhenyu Liu#, Zhuolin Li#, Jinrong Qu#, Renzhi Zhang#, Xuezhi Zhou, Longfei Li, Kai Sun, Zhenchao Tang, Hui Jiang, Hailiang Li, Qianqian Xiong, Yingying Ding, Xinming Zhao, Kun Wang*, Zaiyi Liu*, Jie Tian*. Radiomics of multi-parametric MRI for pretreatment prediction of pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: a multicenter study. Clinical Cancer Research. 2019. 25(12), 3538-3547. (SCI IF:10.199)

 • 5.

  Hao Peng#, Di Dong#, Meng-Jie Fang#, Lu Li#, Ling-Long Tang, Lei Chen, Wen-Fei Li, Yan-Ping Mao, Wei Fan, Li-Zhi Liu, Li Tian, Ai-Hua Lin, Ying Sun, Jie Tian*, and Jun Ma*.Prognostic Value of Deep Learning PET/CT-Based Radiomics: Potential Role for Future Individual Induction Chemotherapy in Advanced Nasopharyngeal Carcinoma. Clinical Cancer Research, 2019. 15;25(14):4271-4279(SCI IF:10.199)

 • 6.

  Bingxi He#, Di Dong#, Yunlang She#, Caicun Zhou, Mengjie Fang, Yongbei Zhu, Henghui Zhang, Zhipei Huang*, Tao Jiang*, Jie Tian* and Chang Chen*.Predicting response to immunotherapy in advanced non-small-cell lung cancer using tumor mutational burden radiomic biomarker. Journal for Immunotherapy of Cancer. 2020;8(2):e000550(SCI IF:10.252)

 • 7.

  Xiran He#, Yang Du#, Zhijie Wang, Xin Wang, Jianchun Duan, Rui Wan, Jiachen Xu, Pei Zhang, Di Wang, Yanhua Tian, Jiefei Han, Kailun Fei, Hua Bai, Jie Tian*, and Jie Wang, Upfront dose-reduced chemotherapy synergizes with immunotherapy to optimize chemoimmunotherapy in squamous cell lung carcinoma. Journal for Immunotherapy of Cancer. 2020;8(2):e000807(SCI IF:10.252)

 • 8.

  Li Yang#, Dongsheng Gu#, Jingwei Wei#, Chun Yang, Shengxiang Rao, Wentao Wang, Caizhong Chen, Ying Ding, Jie Tian* and Mengsu Zeng*. A Radiomics Nomogram for Preoperative Prediction of Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma. Liver Cancer, 2019. 8(5):.373-386 (SCI IF:9.72)

 • 9.

  Fei Liu#,Dan Liu#, Kun Wang#, Xiaohua Xie, Liya Su, Ming Kuang, Guangliang Huang, Baogang Peng, Yuqi Wang, Manxia Lin*, Jie Tian*, and Xiaoyan Xie*.Deep Learning Radiomics Based on Contrast-Enhanced Ultrasound Might Optimize Curative Treatments for Very-Early or Early-Stage Hepatocellular Carcinoma Patients. Liver Cancer, 2020.9: 397-413 (SCI IF:9.72)

 • 10.

  Xin Cao#, Xueli Chen#, Fei Kang#, Yonghua Zhan, Xu Cao, Jing Wang*, Jimin Liang*, Jie Tian*. Intensity enhanced Cerenkov luminescence imaging using terbium-doped Gd2O2S microparticles. ACS Applied Materials and Interfaces. 2015; 7(22): 11775-11782. (SCI IF:8.758)