• 1.

  Shouping Zhu, Di Dong, Udo Jochen Birk, Matthias Rieckher, Nektarios Tavernarakis, Xiaochao Qu, Jimin Liang, Jie Tian, Jorge Ripoll*. Automated motion correction for in vivo optical projection tomography. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2012; 31 (7): 1358-1371. (SCI IF: 10.048)

 • 2.

  Meishan Cai, Zeyu Zhang, Xiaojing Shi, Zhenhua Hu*, Jie Tian*. NIR-II/NIR-I Fluorescence Molecular Tomography of Heterogeneous Mice Based on Gaussian Weighted Neighborhood Fused Lasso Method. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2020; 39(6):2213-2222. (SCI IF: 10.048)

 • 3.

  Hui Meng#, Kun Wang#*, Yuan Gao, Yushen Jin, Xibo Ma, Jie Tian*. Adaptive Gaussian Weighted Laplace Prior Regularization Enables Accurate Morphological Reconstruction in Fluorescence Molecular Tomography. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2019;38(12):2726-34. (SCI IF: 10.048)

 • 4.

  Xinjian Chen, Jie Tian*, and Xin Yang. A New algorithm for distorted fingerprints matching based on normalized fuzzy similarity measure. IEEE Transactions on Image Processing, 2006;15 (3):767-776, (SCI IF:10.856)

 • 5.

  Guodong Li#, Xinjian Chen#, Fei Shi, Weifang Zhu, Jie Tian*, Dehui Xiang*.Automatic liver segmentation based on shape constraints and deformable graph cut in CT images. IEEE Transactions on Image Processing. 2015; 24 (12): 5315-5329. (SCI IF:10.856)

 • 6.

  Kun Wang#, Xue Lu#, Hui Zhou#, Yongyan Gao#, Jian Zheng, Minghui Tong, Changjun Wu, Changzhu Liu, Liping Huang, Tian’an Jiang, Fankun Meng, Yongping Lu, Hong Ai, Xiaoyan Xie, Liping Yin, Ping Liang*, Jie Tian*, Rongqin Zheng*. Deep learning Radiomics of shear wave elastography significantly improved diagnostic performance for assessing liver fibrosis in chronic hepatitis B: a prospective multicentre study. Gut, 2019. 68(4) 729-741. (SCI IF: 19.819)

 • 7.

  Fang Zeng#, Wei Qin#, Fanrong Liang, Jixin Liu, Yong Tang, Xuguang Liu, Kai Yuan, Shuguang Yu, Wenzhong Song, Mailan Liu, Lei Lan, Xin Gao, Yijun Liu, Jie Tian. Abnormal resting brain activity in patients with functional dyspepsia is related to symptom severity. Gastroenterology. 2011; 141(2): 499-506. (SCI IF: 17.373)

 • 8.

  Qiaolin Wei#, Yao Chen#, Xibo Ma#, Jianfeng Ji, Yue Qiao, Bo Zhou, Fei Ma, Daishun Ling, Hong Zhang, Mei Tian*, Jie Tian*, Min Zhou*. High-efficient clearable nanoparticles for multi-modal imaging and image-guided cancer therapy. Advanced Functional Materials. 2018; 28(2): 1704634. (SCI IF:18.808)

 • 9.

  Yan, Hao#; Shang, Wenting#; Sun, Xiaodan; Zhao, Lingyun; Wang, Jingyun; Xiong, Zhiyuan; Yuan, Jie; Zhang, Ranran; Huang, Qianli; Wang, Kun; Li, Baohua; Tian, Jie*; Kang, Feiyu*; Feng, Si-Shen "All-in-One" Nanoparticles for Trimodality Imaging-Guided Intracellular Photo- magnetic Hyperthermia Therapy under Intravenous Administration, Advanced Functional Materials. 2018.28:1705710  (SCI IF:18.808)

 • 10.

  Sheng Zheng#, Zeyu Zhang#, Yawei Qu, Xiaojun Zhang, Hongbo Guo, Xiaojing Shi, Meishan Cai, Caiguang Cao, Zhenhua Hu*, Haifeng Liu*,and Jie Tian*. Radiopharmaceuticals and Fluorescein Sodium Mediated Triple-Modality Molecular Imaging Allows Precise Image-Guided Tumor Surgery. Advanced Science.2019. 24;6(13):1900159(SCI IF:16.806)