• 1.

  Qian Wang#, Hao Yan#, Yushen Jin, Zihua Wang, Wenhui Huang, Jia Qiu, Feiyu Kang, Kun Wang*, Xinming Zhao*, Jie Tian*. A novel plectin/ integrin-targeted bispecific molecular probe for magnetic resonance/ near-infrared imaging of pancreatic cancer. Biomaterials. 2018; 183: 173-184. (SCI IF:10.371)

 • 2.

  Yuqiong Xia, Jie Tian*, Xiaoyuan Chen*. Effect of surface properties on liposomal siRNA delivery. Biomaterials. 2016; 79: 56-68. (SCI IF:10.371)

 • 3.

  Xinjian Chen, Jie Tian*, and Xin Yang, Yang Yang Zhang. An algorithm for distorted fingerprint matching based on local triangle features set, IEEE Transactions on Information, Forensics and Security.2006;1(2):169-177. (SCI IF:6.013)

 • 4.

  Ning Zhang*, Yali Zang, Xin Yang, Xiaofei Jia, and Jie Tian. Adaptive Orientation Model Fitting for Latent Overlapped Fingerprints Separation, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.2014; 9(10): 1547-1556 (SCI IF:6.013)

 • 5.

  Xiaodong Yang, Syed Aziz Shah, Aifeng Ren, Nan Zhao, Dou Fan, Fangming Hu, Masood Ur Rehman, Karen M. VonDeneen, Jie Tian*. Wandering pattern sensing at s-band. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2018; 22(6): 1863-1870.(SCI IF:5.223)

 • 6.

  Cong Li#, Di Dong#, Liang Li#, Wei Gong, Xiaohu Li, Yan Bai, Meiyun Wang, Zhenhua Hu*, Yunfei Zha*, Jie Tian*, Classification of Severe and Critical COVID-19 Using Deep Learning and Radiomics, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.2020, 24(12): 3585-3594. (SCI IF: 5.223)

 • 7.

  Lingwei Meng#, Di Dong#, Liang Li#, Meng Niu, Yan Bai, Meiyun Wang, Xiaoming Qiu, Yunfei Zha*, Jie Tian*.A Deep Learning Prognosis Model Help Alert for COVID-19 Patients at High-Risk of Death: A Multi-center Study, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 24(12): 3576–3584. DOI: 10.1109/JBHI.2020.3034296. (SCI IF: 5.223)

 • 8.

  Lingwei Meng#, Di Dong#, Xin Chen#, Mengjie Fang, Rongpin Wang, Jing Li, Zaiyi Liu*, Jie Tian*.2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.2020. DOI: 10.1109 /JBHI.2020. 3002805 (SCI IF:5.223)

 • 9.

  Yakang Dai, Jie Tian*, Di Dong, Guorui Yan, Hairong Zheng. Real-time visualized freehand 3D ultrasound reconstruction based on GPU. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. 2010; 14(6): 1338-1345. (SCI IF: 2.493) (Rename To IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics In 2014) (SCI IF: 5.223)

 • 10.

  Jie Tian*, Jian Xue, Yakang Dai, Jian Chen, Jian Zheng. A novel software platform for medical image processing and analyzing. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. 2008; 12(6): 800-812. (SCI IF: 2.493) (2014年更名为IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics) (SCI IF: 5.223)