• 1.

  Xiao Liang#, Yali Zang#, Di Dong#, Liwen Zhang, Mengjie Fang, Xin Yang, Alicia Arranz, Jorge Ripoll, Hui Hui*, Jie Tian*. Stripe artifact elimination based on nonsubsampled contourlet transform for light sheet fluorescence microscopy. Journal of Biomedical Optics. 2016; 21(10):106005. (SCI IF: 2.785)

 • 2.

  Yamin Mao#, Kun Wang#, Kunshan He, Jinzuo Ye, Fan Yang, Jian Zhou, Hao Li, Xiuyuan Chen, Jun Wang, Chongwei Chi*, Jie Tian*. Development and application of the near-infrared and white-light thoracoscope system for minimally invasive lung cancer surgery. Journal of Biomedical Optics. 2017; 22(6): 066002. (SCI IF: 2.785)

 • 3.

  Yuhao Liu#, Shixin Jiang#, Jie Liu*, Yu An, Guanglei Zhang, Yuan Gao, Kun Wang*, Jie Tian*. Reconstruction method for fluorescence molecular tomography based on l1-norm primal accelerated proximal gradient. Journal of Biomedical Optics. 2018; 23(8):085002 (SCI IF: 2.785)

 • 4.

  Tianmeng Li#,Hui Hui#,Chaoen Hu,He Ma,Xin Yang,Jie Tian*. Multiscale imaging of colitis in mice using confocal laser endomicroscopy, light-sheet fluorescence microscopy, and magnetic resonance imaging. Journal of Biomedical Optics. 2019;24(1):1-8 (SCI IF: 2.785)

 • 5.

  Zhenhua Hu#, Mingxuan Zhao#, Yawei Qu#, Xiaojun Zhang#, Mingru Zhang, Muhan Liu, Hongbo Guo, Zeyu Zhang, Jing Wang, Weidong Yang*, Jie Tian*. In vivo 3-dimensional radiopharmaceutical-excited fluorescence tomography. Journal of Nuclear Medicine. 2017;58(1):169-174. (SCI IF:7.887)

 • 6.

  Yuhua Gu, Virendra Kumar, Lawrence O Hall, Dmitry B Goldgof*, Ching-Yen Li, Rene ́Korn, Claus Bendtsen, Emmanuel Rios Velazquez, Andre Dekker, Hugo Aerts, Philippe Lambin, Xiuli Li, Jie Tian, Robert A. Gatenby, Robert J. Gillies. Automated delineation of lung tumors from CT images using a single click ensemble segmentation approach. Pattern Recognition. 2013; 46(3) :692-702. (SCI IF: 7.196)

 • 7.

  Wei Shen, Mu Zhou, Feng Yang*, Dongdong Yu, Di Dong, Caiyun Yang, Yali Zang, Jie Tian*. Multi-crop convolutional neural networks for lung nodule malignancy suspiciousness classification. Pattern Recognition. 2017; 61:663-673. (SCI IF: 196)

 • 8.

  Kai Cao#, Xin Yang#, Xinjian Chen#, Yali Zang, Jimin Liang, Jie Tian*.A Novel Ant Colony Optimization Algorithm for Large-Distorted Fingerprint Matching, Pattern Recognition. 2012;45(1) 151-161 (SCI IF:7.196)

 • 9.

  Kai Cao, Liaojun Pang, Jimin Liang, Jie Tian*. Fingerprint lassification by a hierarchical classifier. Pattern Recognition.2013;46(12):3186-3197 (SCI IF: 7.196)

 • 10.

  Yuliang He*, Jie Tian*, Xiping Luo and Tanghui Zhang. Image enhancement and minutiae matching in fingerprint verification. Pattern Recognition Letters. 2013;24(9-11)1349-1360. (SCI IF:3.255)