• 1.

  Yu An, Hui Meng, Yuan Gao, Tong Tong, Chong Zhang, Kun Wang, and Jie Tian*.Application of machine learning method in optical molecular imaging: a review. Science China-Information Sciences. 2020;63. 111101:1-16 (SCI IF:3.304)

 • 2.

  Kun Wang#, Chongwei Chi#, Zhenhua Hu#, Muhan Liu, Hui Hui, Wenting Shang, Dong Peng, Shuang Zhang, Jinzuo Ye, Haixiao Liu, Jie Tian*. Optical Molecular Imaging Frontiers in Oncology: The Pursuit of Accuracy and Sensitivity. Engineering. 2015; 1(3): 309-323. (SCI IF: 6.495)

 • 3.

  Xiaolong Qi#*, Weimin An#, Fuquan Liu, Ruizhao Qi, Lei Wang, Yanna Liu, Chuan Liu, Yi Xiang, Jialiang Hui, Zhao Liu, Xingshun Qi, Changchun Liu, Baogang Peng, Huiguo Ding, Yongping Yang, Xiaoshun He, Jinlin Hou, Jie Tian, and Zhiwei Li, Virtual Hepatic Venous Pressure Gradient with CT Angiography (CHESS 1601): A Prospective Multicenter Study for the Noninvasive Diagnosis of Portal Hypertension. Radiology.2019; 290(2): 370-377(SCI IF:7.931)

 • 4.

  Pengyu Guo#, Wenting Shang#, Li Peng#, Lu Wang, Hongzhi Wang, Ziyu Han, Hongmei Jiang, Jie Tian*, Kun Wang*, Wanhai Xu*. A gel system for single instillation of non-muscle-invasive bladder Cancer: A "divide-and-rule" strategy. Journal of Controlled Release. 2018;285: 46-55. (SCI IF:7.727)

 • 5.

  Dan Wang#, Jijun Fu#, Yujie Shi, Dong Peng, Lan Yuan, Bing He, Wenbing Dai, Hua Zhang, Xueqing Wang, Jie Tian, Qiang Zhang*. The modulation of tumor vessel permeability by thalidomide and its impacts on different types of targeted drug delivery systems in a sarcoma mouse model. Journal of Controlled Release.2016;238:186-196.(SCI IF:7.727)

 • 6.

  Yang Du#, Xiaolong Liang#, Yuan Li#, Ting Sun, Huadan Xue, Zhengyu Jin*,Jie Tian*. Liposomal nanohybrid cerasomes targeted to PD-L1 enable dual-modality imaging and improve antitumor treatments. Cancer Letters. 2018;414:230-238.(SCI IF:7.36)

 • 7.

  Yang Du#, Yafei Qi#, Zhengyu Jin*, and Jie Tian*. Noninvasive imaging in cancer immunotherapy: The way to precision medicine. Cancer Letters. 2019. 466:13-22.(SCI IF:7.36)

 • 8.

  Xiaoyuan Liang#, Wenting Shang#, Chongwei Chi, Chaoting Zeng, Kun Wang, Chihua Fang, Qingshan Chen, Huiyu Liu, Yingfang Fan*, Jie Tian*. Dye-conjugated single-walled carbon nanotubes induce photothermal therapy under the guidance of near-infrared imaging. Cancer Letters. 2016; 383:243-249. (SCI IF:7.36)

 • 9.

  Jing Xin#, Yonghua Zhan#, Muhan Liu, Hao Hu, Limin Xia, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Jimin Liang*, Jie Tian*. ApoG2 induces ER stress-dependent apoptosis in gastric cancer cells in vitro and its real-time evaluation by bioluminescence imaging in vivo. Cancer Letters. 2013;336: 260-269.(SCI IF:7.36)

 • 10.

  Shengnan Liu#, Yang Du#, He Ma*, Qian Liang, Xu Zhu*, and Jie Tian*. Preclinical comparison of regorafenib and sorafenib efficacy for hepatocellular carcinoma using multimodality molecular imaging. Cancer Letters. 2019. 453: 74-83(SCI IF:7.36)