• 1.

  Bo Zhang, Xin Yang, Chenghu Qin, Dan Liu, Shouping Zhu, Jinchao Feng, Li Sun, Kai Liu, Dong Han, Xibo Ma, Xing Zhang, Jianghong Zhong, Xiuli Li, Xiang Yang, Jie Tian*. A trust region method in adaptive finite element framework for bioluminescence tomography. Optics Express. 2010; 18(7): 6477-6491. (SCI IF:3.669)

 • 2.

  Zeyu Zhang#, Yawei Qu#, Yu Cao, Xiaojing Shi, Hongbo Guo, Xiaojun Zhang, Sheng Zheng, Haifeng Liu*, Zhenhua Hu*, and Jie Tian*. A novel in vivo Cerenkov luminescence image-guided surgery on primary and metastatic colorectal cancer. Journal of Biophotonics. 2020;13(3): e201960152. (SCI IF:3.032)

 • 3.

  Chongwei Chi, Yang Du, Jinzuo Ye, Deqiang Kou, Jingdan Qiu, Jiandong Wang, Jie Tian*, Xiaoyuan Chen*. Intraoperative imaging-guided cancer surgery: from current fluorescence molecular imaging methods to future multi-modality imaging technology. Theranostics. 2014; 4(11):1072-1084. (SCI IF:8.579)

 • 4.

  Kunshan He#, Jian Zhou#, Fan Yang#, Chongwei Chi, Hao Li, Yamin Mao, Bengang Hui, Kun Wang*, Jie Tian*, Jun Wang*. Near-infrared intraoperative imaging of thoracic sympathetic nerves: from preclinical study to clinical trial. Theranostics. 2018;8(2):304-313.(SCI IF:8.579)

 • 5.

  Deling Li#, Jingjing Zhang#, Chongwei Chi#, Xiong Xiao, Junmei Wang, Lixin Lang, Iqbal Ali, Gang Niu, Liwei Zhang, Jie Tian*, Nan Ji*, Zhaohui Zhu*, Xiaoyuan Chen*. First-in-human study of PET and optical dual-modality image-guided surgery in glioblastoma using 68Ga-IRDye 800CW-BBN. Theranostics. 2018; 8(9):2508-2520.(SCI IF:8.579)

 • 6.

  Ruili Zhang, Zhe Wang, Zuo Yang, Linlin Wang, Zhongdi Wang, Baihang Chen, Zhongliang Wang*, and Jie Tian*. RNA-silencing nanoprobes for effective activation and dynamic imaging of neural stem cell differentiation. Theranostics.2019;9(18): 5386-5395(SCI IF:8.579)

 • 7.

  Jin Fang#, Bin Zhang#, Shuo Wang#, Yan Jin#, Fei Wang#, Yingying Ding, Qiuying Chen, Liting Chen, Yueyue Li, Minmin Li, Zhuozhi Chen, Lizhi Liu*, Zhenyu Liu*, Jie Tian* and Shuixing Zhang*.Association of MRI-derived radiomic biomarker with disease-free survival in patients with early-stage cervical cancer. Theranostics. 2020;10(5): 2284-2292(SCI IF: 8.579)

 • 8.

  Qingxia Wu#, Shuo Wang#, Li Liang, Qingxia Wu, Wei Qian, Yahua Hu, Li Li, Xuezhi Zhou, He Ma, Hongjun Li, Meiyun Wang, Xiaoming Qiu, Yunfei Zha*, and Jie Tian*. Radiomics Analysis of Computed Tomography helps predict poor prognostic outcome in COVID-19. Theranostics. 2020;10(16): 7231-7244(SCI IF:8.579)

 • 9.

  Wei Tong#, Hui Hui#*, Wenting Shang#, Yingqian Zhang#, Feng Tian, Qiang Ma, Xin Yang, Jie Tian* and Yundai Chen*. Highly sensitive magnetic particle imaging of vulnerable atherosclerotic plaque with active myeloper oxidase-targeted nanoparticles. Theranostics.2021;11(2):506-521 (SCI IF: 8.579)

 • 10.

  Lizhi Shao#, Ye Yan#, Zhenyu Liu#, Xiongjun Ye#, Haizhui Xia, Xuehua Zhu, Yuting Zhang, Zhiying Zhang, Huiying Chen, Wei He, Cheng Liu, Min Lu, Yi Huang, Lulin Ma, Kai Sun, Xuezhi Zhou, Guanyu Yang*, Jian Lu*, and Jie Tian*. Radiologist-like artificial intelligence for grade group prediction of radical prostatectomy for reducing upgrading and downgrading from biopsy. Theranostics.2020;10(22):10200-10212 (SCI IF: 8.579)